لیست قیمت انواع سیم و کابل تولیدی شرکت سیمین الکتریک خراسان به روز شده در مورخ 94/06/15به شرح ذیل می باشد :

قیمت (ریال) واحد شرح قیمت (ریال) واحد
شرح
71250 متری کابل افشان 10×2 180000 100 متری
سیم افشان 0.5
 * متری کابل افشان 0.5×3 251,000 100 متری
سیم افشان 0.75
10450 متری کابل افشان 0.75×3 310,000 100 متری
سیم افشان 1
11660 متری کابل افشان 1×3 431,000 100 متری
سیم افشان 1.5
16290 متری کابل افشان 1.5×3 725,000 100 متری
سیم افشان 2.5
26190 متری کابل افشان 2.5×3 1147,000 100 متری
سیم افشان 4
40900 متری کابل افشان 4×3 1705,000 100 متری
سیم افشان 6
60500 متری کابل افشان 6×3 29800 متری
سیم افشان 10
100000 متری کابل افشان 10×3 45180 متری
سیم افشان 16
12700 متری کابل افشان 0.75×4 172,000 100 متری
سيم مفتول 0.5
14700 متری کابل افشان 1×4 247,000 100 متری
سيم مفتول 0.75
21140 متری کابل افشان 1.5×4 307,000 100 متری
سيم مفتول 1
34350 متری کابل افشان 2.5×4 421,000 100 متری
سيم مفتول 1.5
53900 متری کابل افشان 4×4 687,000 100 متری
سيم مفتول 2.5
75880 متری کابل افشان 6×4 1080,000 100 متری
سيم مفتول 4
128000

متری

کابل افشان 10×4 1440000 100 متری
سيم مفتول 6
196000 متری کابل افشان 16×4 2,720,000 100 متری
سيم مفتول 10
26600 متری کابل افشان 1.5×5 41900 متری
سيم مفتول 16
44100 متری کابل افشان 2.5×5 370,000 100 متری
سيم نايلون 0.5×2
69000 متری کابل افشان 4×5 500000 100 متری
سيم نايلون 75×2
97020 متری کابل افشان 6×5 676,000 100 متری
سيم نايلون 1×2
163000 متری کابل افشان 10×5 890,000 100 متری
سيم نايلون 1.5×2
14600 متری کابل زمینی 1.5×2 1 485,000 100 متری
سيم نايلون 2.5×2
23360 متری کابل زمینی 2.5×2 465,000 100 متری سيم کیسه ای 0.5×2
32730 متری کابل زمینی 4×2 598,000 100 متری سيم کیسه ای 0.75×2
45180 متری کابل زمینی 6×2 745,000 100 متری سیم زیرگچی 0.75×2
74550 متری کابل زمینی 10×2 861,000 100 متری سیم زیرگچی 1×2
20900 متری کابل زمینی 1.5×3 1165,000 100 متری سیم زیرگچی 1.5×2
28710 متری کابل زمینی 2.5×3 1745000 100 متری سیم زیرگچی 2.5×2
44550 متری کابل زمینی 4×3 1238,000 100 متری سیم زیرگچی 1×3
66330 متری کابل زمینی 6×3 1580000 100 متری سیم زیرگچی 1.5×3
10700 متری کابل زمینی 10×3 535000 حلقه 3c-2v كابل كواكسيال
28700 متری کابل زمینی 1.5×4 885000 حلقه

4.5c-2v كابل كواكسيال

41780 متری کابل زمینی 2.5×4 1485,000 100 متری کابل کولری 1×4
61380 متری کابل زمینی 4×4 2186000 100 متری کابل کولری 1.5×4
84290 متری کابل زمینی 6×4 1920000 100 متری کابل کولری 1×5
136620 متری کابل زمینی 10×4 2,620,000 100 متری کابل کولری 1.5×5
209880 متری کابل زمینی 16×4 4640 متری کابل افشان 0.5×2
1440 متری کابل تلفنی یک زوج 0.4 6900 متری کابل افشان 0.75×2
2090 متری کابل تلفنی دو زوج 0.4 8250 متری کابل افشان 1×2
2740 متری کابل تلفنی سه زوج 0.4 11370 متری کابل افشان 1.5×2
3400 متری کابل تلفنی چهار زوج 0.4 18230 متری کابل افشان 2.5×2
4450 متری کابل تلفنی پنج زوج 0.4 28800 متری کابل افشان 4×2
5030 متری کابل تلفنی شش زوج 0.4 42300 متری
کابل افشان 6×2

تماس سریع با ما

آدرس ایمیل:
عنوان:
پیغام:

موقعیت ما در نقشه