0
لیست قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل

ردیفنوع محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0.5حلقه358,000
2سیم افشان 0.75حلقه517,000
3سیم افشان 1حلقه682,000
4سیم افشان 1.5حلقه875,000
5سیم افشان 2.5حلقه1,420,000
6سیم افشان 4حلقه2,390,000
7سیم افشان 6حلقه3,550,000
8سیم افشان 10متر66,000
9سیم افشان 16متر102,000
10سیم ارت 1.5حلقه913,000
11سیم ارت 2.5حلقه1,496,000
12سیم ارت 4حلقه2,510,000
13سیم ارت 6حلقه3,720,000
14سیم ارت 10متر72,000
15سیم ارت 16متر107,000
16سيم مفتول 0.5حلقه382,000
17سيم مفتول 0.75حلقه**
18سيم مفتول 1حلقه**
19سيم مفتول 1.5حلقه1,045,000
20سيم مفتول 2.5حلقه**
21سيم مفتول 4حلقه**
22سيم مفتول 6حلقه**
23سيم مفتول 10حلقه**
24سيم نايلون 0.5×2حلقه782,000
25سيم نايلون 0.75×2حلقه1,122,000
26سيم نايلون 1×2حلقه1,463,000
27سيم نايلون 1.5×2حلقه2,046,000
28سيم نايلون 2.5×2حلقه3,285,000
29سيم کیسه ای 0.5×2حلقه880,000
30سيم کیسه ای 0.75×2حلقه1,232,000
31سیم زیرگچی 0.75×2حلقه**
32سیم زیرگچی 1×2حلقه**
33سیم زیرگچی 1.5×2حلقه**
34سیم زیرگچی 1×3حلقه**
35سیم زیرگچی 1.5×3حلقه**
36کابل کولری 1×4حلقه3,223,000
37کابل کولری 1.5×4حلقه3,960,000
38کابل کولری 1×5حلقه4,136,000
39کابل کولری 1.5×5حلقه5,750,000
40کابل افشان 0.5×2متر9,820
41کابل افشان 0.75×2متر13,350
42کابل افشان 1×2متر18,500
43کابل افشان 1.5×2متر24,600
44کابل افشان 2.5×2متر37,900
45کابل افشان 4×2متر60,500
46کابل افشان 6×2متر92,000
47کابل افشان 10×2متر165,000
48کابل افشان 0.5×3متر**
49کابل افشان 0.75×3متری**
50کابل افشان 1×3متری25,500
51کابل افشان 1.5×3متری34,350
52کابل افشان 2.5×3متری55,500
53کابل افشان 4×3متری87,450
54کابل افشان 6×3متری129,000
55کابل افشان 10×3متری226,000
56کابل افشان 16×3متری**
57کابل افشان 0.5×4متری**
58کابل افشان 0.75×4متری**
59کابل افشان 1×4متری32,350
60کابل افشان 1.5×4متری44,550
61کابل افشان 2.5×4متری71,500
62کابل افشان 4×4متری116,000
63کابل افشان 6×4متری165,000
64کابل افشان 10×4متری297,000
65کابل افشان 16×4متری446,000
66کابل افشان 1.5×5متری56,000
67کابل افشان 2.5×5متری89,000
68کابل افشان 4×5متری144,000
69کابل افشان 6×5متری208,000
70کابل افشان 10×5متری370,000
71کابل افشان 16×5متری555,000
72کابل زمینی 1.5×2متری34,000
73کابل زمینی 2.5×2متری49,000
74کابل زمینی 4×2متری71,000
75کابل زمینی 6×2متری100,000
76کابل زمینی 10×2متری**
77کابل زمینی 2.5×3متری**
78کابل زمینی 4×3متری**
79کابل زمینی 6×3متری**
80کابل زمینی 2.5×4متری**
81کابل زمینی 4×4متری131,000
82کابل زمینی 6×4متری182,000
83کابل زمینی 10×4متری290,000
84کابل زمینی 16×4متری457,000
85دو زوج هوایی فویلدار0.6متری12,800
86چهار زوج هوایی فویلدار0.6متری23,000
87شش زوج هوایی فویلدار0.6متری32,700
88ده زوج هوایی فویلدار0.6متری50,500
89کابل جوش 25*1متری209,000
90کابل جوش 35*1متری292,000
91کابل شیلدار 1.5*2متری40,700
92کابل شیلدار 1.5*3متری58,500
93کابل کواکسیال RG59متری11,450
94کابل کواکسیال RG6متری11,800

قیمت محصولات آنتنی

قیمت محصولات آنتنی

ردیفنام محصولقطر وجنس مغزیبافتقیمت (متر) (ریال)
1اکسان (4.5C-2V)آلومینیوم 0.832 AL4890
2اورانوس (4.5C-2V)CCAM 0.9064 AL5820
3رویال (4.5C-2V)CCAM 0.9064 CCAM7560
4کاپیتان0.7 مس48 CCAM10730
5صادراتی (4.5C-2V)0.98 مس64 CCAM15250
6RG590.8 مس96 CCAM12500
7RG59 U700.7 مس96 CCAM10500
8RG59 C60CCAM 0.6050 AL6320
9RG60.8 مس128 CCAM13300
10RG59 POWER U70 افشان0.25*2 + مس0.7مغزی96 CCAM14700
11RG59 POWER U80 افشان0.5*2 + مس0.8مغزی96 CCAM19000