0
لیست قیمت  محصولات زوجی

لیست قیمت محصولات زوجی

ردیفنام محصولقطر هادی(CCAM)قیمت (متر) (ریال)
1تک زوج0.4019300
2دو زوج0.4034900
3چهار زوج0.4050600
4شش زوج0.4083200
5دو زوج0.608300
6چهار زوج0.6013500
7شش زوج0.6020300
8ده زوج0.6030700

برای ثبت سفارش لطفا با شماره ۰۹۳۳۳۶۸۲۰۰۹ تماس یا در شبکه های واتس اپ و تلگرام پیغام بگذارید

لیست قیمت سیم و کابل

لیست قیمت سیم و کابل

ردیفنوع محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0.5متر5830
2سیم افشان 0.75متر8470
3سیم افشان 1متر10790
4سیم افشان 1.5متر14040
5سیم افشان 2.5متر22980
6سیم افشان 4متر38340
7سیم افشان 6متر56810
8سیم افشان 10متر98030
9سیم افشان 16متر152000
10سیم ارت 1.5متر14040
11سیم ارت 2.5متر22980
12سیم ارت 4متر38340
13سیم ارت 6متر56810
14سیم ارت 10متر98030
15سیم ارت 16متر152000
16سيم مفتول 0.5متر6080
17سيم مفتول 0.75متر8770
18سيم مفتول 1متر11600
19سيم مفتول 1.5متر14850
20سيم مفتول 2.5متر23510
21سيم مفتول 4متر39260
22سيم مفتول 6متر59060
23سيم مفتول 10متر104050
24سيم نايلون 0.5×2متر12660
25سيم نايلون 0.75×2متر17530
26سيم نايلون 1×2متر23070
27سيم نايلون 1.5×2متر32410
28سيم نايلون 2.5×2متر51640
29سيم کیسه ای 0.5×2متر14440
30سيم کیسه ای 0.75×2متر20040
31سیم زیرگچی 0.75×2متر23180
32سیم زیرگچی 1×2متر29030
33سیم زیرگچی 1.5×2متر42420
34سیم زیرگچی 1×3متر43320
35سیم زیرگچی 1.5×3متر62660
36کابل کولری 1×4متر51070
37کابل کولری 1.5×4متر74230
38کابل کولری 1×5متر67270
39کابل کولری 1.5×5متر89660
40کابل افشان 0.5×2متر16290
41کابل افشان 0.75×2متر24530
42کابل افشان 1×2متر28630
43کابل افشان 1.5×2متر39240
44کابل افشان 2.5×2متر62720
45کابل افشان 4×2متر93690
46کابل افشان 6×2متر137650
47کابل افشان 10×2متر238480
48کابل افشان 0.5×3متر21600
49کابل افشان 0.75×3متر32060
50کابل افشان 1×3متر39740
51کابل افشان 1.5×3متر54580
52کابل افشان 2.5×3متر88020
53کابل افشان 4×3متر134000
54کابل افشان 6×3متر199260
55کابل افشان 10×3متر346350
56کابل افشان 16×3متر511820
57کابل افشان 0.5×4متر26550
58کابل افشان 0.75×4متر41200
59کابل افشان 1×4متر51190
60کابل افشان 1.5×4متر70300
61کابل افشان 2.5×4متر114590
62کابل افشان 4×4متر179420
63کابل افشان 6×4متر257900
64کابل افشان 10×4متر448700
65کابل افشان 16×4متر670000
66کابل افشان 1.5×5متر88700
67کابل افشان 2.5×5متر145400
68کابل افشان 4×5متر225900
69کابل افشان 6×5متر329700
70کابل افشان 10×5متر557600
71کابل افشان 16×5متر832400
72کابل زمینی 1.5×2متر52500
73کابل زمینی 2.5×2متر76600
74کابل زمینی 4×2متر113700
75کابل زمینی 6×2متر166000
76کابل زمینی 10×2متر267000
77کابل زمینی 2.5×3متر119400
78کابل زمینی 4×3متر158000
79کابل زمینی 6×3متر234000
80کابل زمینی 2.5×4متر154900
81کابل زمینی 4×4متر209500
82کابل زمینی 6×4متر291900
83کابل زمینی 10×4متر490000
84کابل زمینی 16×4متر732000
85دو زوج هوایی فویلدار0.6متر19300
86چهار زوج هوایی فویلدار0.6متر34900
87شش زوج هوایی فویلدار0.6متر50600
88ده زوج هوایی فویلدار0.6متر83200
89کابل جوش 25*1متر209,000
90کابل جوش 35*1متر292,000
91کابل شیلدار 1.5*2متر55000
92کابل شیلدار 1.5*3متر82000
93کابل کواکسیال RG59متر11,450
94کابل کواکسیال RG6متر11,800

برای ثبت سفارش لطفا با شماره ۰۹۳۳۳۶۸۲۰۰۹ تماس یا در شبکه های واتس اپ و تلگرام پیغام بگذارید