ردیفنام محصولقطر وجنس مغزیبافتقیمت (متر) (ریال)
1اکسان (4.5C-2V)آلومینیوم 0.832 AL4890
2اورانوس (4.5C-2V)CCAM 0.9064 AL5820
3رویال (4.5C-2V)CCAM 0.9064 CCAM7560
4کاپیتان0.7 مس48 CCAM10730
5صادراتی (4.5C-2V)0.98 مس64 CCAM15250
6RG590.8 مس96 CCAM12500
7RG59 U700.7 مس96 CCAM10500
8RG59 C60CCAM 0.6050 AL6320
9RG60.8 مس128 CCAM13300
10RG59 POWER U70 افشان0.25*2 + مس0.7مغزی96 CCAM14700
11RG59 POWER U80 افشان0.5*2 + مس0.8مغزی96 CCAM19000