ردیفنام محصولقطر هادی(CCAM)قیمت (متر) (ریال)
1تک زوج0.401800
2دو زوج0.402600
3چهار زوج0.404240
4شش زوج0.405970
5دو زوج0.603860
6چهار زوج0.606530
7شش زوج0.609940
8ده زوج0.6015000