سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 0.75-حلقه

455,900 تومان
1,475,100 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U80 Power-متر

6,430 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U80-متر

4,850 تومان
1,019,800 تومان
998,700 تومان
683,200 تومان
753,200 تومان
525,000 تومان
406,000 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

کابل هوشمند KNX-متر

9,850 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U70 power-متر

5,530 تومان