کابل های مفتول

کابل مفتول 3 در 6

کابل های مفتول

کابل مفتول ۲ در 4

کابل های مفتول

کابل مفتول ۲ در 2.5

کابل های مفتول

کابل مفتول ۲ در ۱٫۵

کابل های کولری

کابل کولری 5 در 1.5

کابل های کولری

کابل کولری 5 در 1

کابل های شیلددار

کابل شیلد 3 در 1.5

کابل های شیلددار

کابل شیلد 3 در 2.5

کابل های شیلددار

کابل شیلد 2 در 2.5

کابل های شیلددار

کابل شیلد 2 در 1.5

سیم مفتولی

سیم مفتولی 6*1

کابل های افشان 4 رشته

کابل افشان 4 در 16

Open chat
واتساپ سیمین الکتریک-09333682009