محصولات سیم و کابل

کابل مفتول 3 در 6

محصولات سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در 4

محصولات سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در 2.5

محصولات سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۱٫۵

محصولات سیم و کابل

کابل کولری 5 در 1.5

محصولات سیم و کابل

کابل کولری 5 در 1

کابل های شیلددار

کابل شیلد 3 در 1.5

کابل های شیلددار

کابل شیلد 3 در 2.5

کابل های شیلددار

کابل شیلد 2 در 2.5

کابل های شیلددار

کابل شیلد 2 در 1.5

محصولات سیم و کابل

سیم مفتولی 6*1

محصولات سیم و کابل

کابل افشان 4 در 16

واتساپ سیمین الکتریک-09333682009