سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 0.5*1

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 0.75*1

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 1،5*1

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 1*1

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 2،5*1

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 4*1

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 6*1

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 2در1

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 2در1.5

سیم مفتولی

سیم مفتولی ۱*۱

سیم مفتولی

سیم مفتولی0.75*1

سیم مفتولی

سیم مفتولی1،5*1