سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 0.5

سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 1

سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 0.75