سیم مفتولی

سیم مفتولی 6*1

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

کابل مخابراتی 10 زوج 0.60 CCA

کابل های آلومینیوم

کابل آلومینیوم ۲۵*۲

کابل های آلومینیوم

کابل آلومینیوم ۱۶*۲

کابل های آلومینیوم

کابل آلومینیوم ۱۰*۲

کابل های آلومینیوم

کابل آلومینیوم ۶*۲

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U80 Power

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U80

سیم نایلونی

سیم نایلون 2 در 0.75

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

کابل هوشمند KNX

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U70 power

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U70

Open chat
واتساگ سیمین الکتریک-09333682009