سیم مفتولی

سیم مفتولی 6*1

سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 0.5

سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 1

سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 0.75

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 3 در 1.5

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 3 در 1

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 2 در 1.5

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 2 در 1

سیم نایلونی

سیم نایلون 2 در 1.5

سیم مفتولی

سیم مفتولی0.75*1

سیم مفتولی

سیم مفتولی2،5*1

سیم مفتولی

سیم مفتولی1،5*1

Open chat
واتساگ سیمین الکتریک-09333682009