سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 0.75-حلقه

443,600 تومان
1,436,900 تومان
993,400 تومان
972,900 تومان
665,500 تومان
207,000 تومان
580,000 تومان
364,800 تومان
261,800 تومان

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 0.5*1-حلقه

133,600 تومان

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 0.75*1-حلقه

188,400 تومان

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 4*1-حلقه

855,000 تومان