سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 0.75

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 3در1.5

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 3در1

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 2در1.5

سیم زیرگچی

سیم زیرگچی 2در1

سیم مفتولی

سیم مفتولی0.75*1

سیم مفتولی

سیم مفتولی2،5*1

سیم مفتولی

سیم مفتولی1،5*1

سیم مفتولی

سیم مفتولی ۱*۱

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 0.5*1

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 0.75*1

سیم افشان و ارت افشان

سیم افشان 4*1