سیم ههای کیسه ای

سیم کیسه ای 2 در 0.75-حلقه

443,600 تومان
1,436,900 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U80 Power-متر

6,040 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U80-متر

4,550 تومان
993,400 تومان
972,900 تومان
665,500 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

کابل هوشمند KNX

92,500 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U70 power

5,190 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 U70

3,980 تومان

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 c60 Power

کابل کواکسیال-زوجی-شبکه

RG59 c60

2,490 تومان