سیم افشان 1*1 – سیمهای ساختمانی سیمین الکتریک خراسان.

اشتراک گذاری