سیم افشان 6*1 – سیمهای ساختمانی سیمین الکتریک خراسان.

اشتراک گذاری