سیم مفتولی 0.75*1 – سیمهای ساختمانی سیمین الکتریک خراسان.

اشتراک گذاری