4,280 تومان

کابل مخابراتی 0.60*2*6 cca_سیمین الکتریک خراسان _ کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815

J-Y (st)Y

اشتراک گذاری